• cube

  • cubeRandom

Székesfehérvári prépostsági templom boltozata

Szin­te hi­he­tet­len­nek tűn­het, hogy a fehérvári fő­tér ke­le­ti szé­lén hú­zó­dó rom­te­rü­let a kö­zép­ko­ri Ma­gyar­or­szág leg­fon­to­sabb temp­lo­má­nak, a Szűz Má­ria ki­rá­lyi pré­post­sá­gi temp­lom ma­rad­vá­nya­it őr­zi. A temp­lom ala­pí­tó­ja maga Szt. Ist­ván volt, akit itt te­met­tek el, és aki­nek ha­lá­la után (1038) 1543-ig, a vá­ros tö­rök kéz­re ke­rü­lé­sé­ig min­den ma­gyar ki­rályt e fa­lak kö­zött ko­ro­náz­tak meg. Az ala­pí­tón és fi­án, Szt. Im­re her­ce­gen kí­vül még ti­zen­négy ma­gyar ki­rály, szá­mos ki­rá­lyi csa­lád­tag nyu­go­dott fa­lai kö­zött.

Hu­nya­di Má­tyás volt az az ural­ko­dó, akit ugyan az or­szág ne­mes­sé­gé­nek nagy több­sé­ge emelt a trón­ra, de nem pa­ti­nás, eu­ró­pai ural­ko­dói ház­ból szár­maz­ván a kül­föld és az or­szág la­kos­sá­ga előtt kül­ső­sé­gek­kel, töb­bek kö­zött je­len­tős épít­ke­zé­sek­kel is ki­fe­je­zés­re kí­ván­ta jut­tat­ni rá­ter­mett­sé­gét és le­gi­ti­mi­tá­sát a ma­gyar tró­non. A Szűz Má­ri­a-­temp­lom utol­só nagy át­épí­té­se, amely­nek ered­mé­nye­ként az ere­de­ti épü­let mint­egy fe­lé­vel meg­nö­ve­ked­ve ha­tal­mas, ké­ső gó­ti­kus temp­lom­má vált, az ő ne­vé­hez fű­ző­dik.

A temp­lom vég­ső rom­lá­sa tor­nyá­nak 1601-ben be­kö­vet­ke­zett fel­rob­ba­ná­sá­val kez­dő­dött el. Épí­tő­kö­vei a vá­ros­fa­lak épí­tő­kö­ve­i­vé vál­tak, 1688-ban, a tö­rök hó­dolt­ság vé­gén már csak a temp­lom észa­ki ol­da­lán meg­ma­radt ká­pol­nák em­lé­kez­tet­tek a fé­nyes épü­let­re.

forrás: http://www.szikm.hu/ nyomán

A virtuális túra indításához kattintson a képre!

A virtuális túra indításához kattintson a képre!

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom